پشتیبانی محصولات و رزرو وقت مشاوره با دکتر سروش افشار

آیکن

[quote bcolor=”#e5e5e5″]جود نیوز وضع اکثر من ۱۶۴۰ ایکونه مستخدمه فى الویب یمکن استخدام جمیع الاحجام التى تناسبک وجمیع الالوان التى تحب ان تضعها ویمکنک رفع ایکونه خاصه بک ان اردت ذلک , فقد قام جود نیوز باضافه المزید من الایکونات المستخدمه فى اشهر المجالات واعتقد ان هذا شیء ممیز من جود نیوز.[/quote]

[gap height=”30″]

أیکونه فى دائره

[divide icon=”square” icon_position=”right”]

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-book” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-user3″ size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-cog2″ size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-lifebuoy” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-bus” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-cord” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-hammer” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-twitter” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-bucket” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-book2″ size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”linecon-icon-bulb” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”steady-icon-lab” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”fa-icon-thumbs-up” size=”48″ icon_bg=”circle” ]

[clear]

[gap]

أیکونات فى مربع ذات حواف دائریه

[divide icon=”square” icon_position=”right”]

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-book” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-user3″ size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-cog2″ size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-lifebuoy” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-bus” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-cord” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-hammer” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-twitter” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-bucket” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-book2″ size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”linecon-icon-bulb” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”steady-icon-lab” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”fa-icon-thumbs-up” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-tablet” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-rocket” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-pictures2″ size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-cart” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″]

[clear]

[gap]

أیکونات فى مربع

[divide icon=”square” icon_position=”right”]

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-book” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-user3″ size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-cog2″ size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-lifebuoy” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-bus” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-cord” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-hammer” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-twitter” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-bucket” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-book2″ size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”linecon-icon-bulb” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”steady-icon-lab” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”fa-icon-thumbs-up” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-tablet” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-rocket” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-pictures2″ size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-cart” size=”32″ icon_bg=”square” ]

[clear]

[gap]

أیکونات بدون خلفیه

[divide icon=”square” icon_position=”right”]

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-book” size=”48″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-user3″ size=”48″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-cog2″ size=”48″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-lifebuoy” size=”48″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-bus” size=”48″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-cord” size=”48″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-hammer” size=”48″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-twitter” size=”48″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-bucket” size=”48″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-book2″ size=”48″][icon type=”vector” icon=”linecon-icon-bulb” size=”48″][icon type=”vector” icon=”steady-icon-lab” size=”48″][icon type=”vector” icon=”fa-icon-thumbs-up” size=”48″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-tablet” size=”48″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-rocket” size=”48″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-pictures2″ size=”48″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-cart” size=”48″]

[clear]

[gap]

تخصیص الوان

[divide icon=”square” icon_position=”right”]

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-book” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#f1c40f”][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-user3″ size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#e67e22″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-cog2″ size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#e74c3c”][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-lifebuoy” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#d2a985″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-bus” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#f18caa”][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-cord” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#a66bbe”][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-hammer” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#1abc9c”][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-twitter” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#2ecc71″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-bucket” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#3498db”][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-book2″ size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#34495e”][icon type=”vector” icon=”linecon-icon-bulb” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#95a5a6″][icon type=”vector” icon=”steady-icon-support” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#ffffff” icon_bd_color=”#e74c3c” icon_bd_width=”3″ icon_color=”#e74c3c” ]

[clear]

[gap]

قائمه ایکونات کامله

[divide icon=”square” icon_position=”center” width=”short”]

[gap]

Font Awesome

[divide icon=”square” icon_position=”right”]

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-18-16

[gap]

Enotype

[divide icon=”square” icon_position=”right”]

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-17-28

[gap]

Brankic 1979

[divide icon=”square” icon_position=”right”]

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-15-45

[gap]

Linecons

[divide icon=”square” icon_position=”right”]

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-19-17

[gap]

Steadysets

[divide icon=”square” icon_position=”right”]

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-20-00

[gap]

Momizat – we just collect it from other free open source icons lists

[divide icon=”square” icon_position=”right”]

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-15-00

[gap]

Call Now Button