پشتیبانی محصولات و رزرو وقت مشاوره با دکتر سروش افشار

لغات دردسر ساز زبان انگلیسى از لحاظ معنى و تلفظ

لغات دردسر ساز زبان انگلیسى 

از لحاظ معنى و تلفظ


? مدیر مدرسه principal
? اساسی و مهم principle

⚫️جستجو کردن seek
⚫️ بیمار sick

? کوتاه short
? لباس زیر (شورت) shorts

⚫️ حاصل جمع قsum
⚫️ برخی و بعضی some

? ریختن pour
? فقیر poor

? تاسیس کردن found
? گذشته فعل (find) found

⚪️ نشستن sit
⚪️ جایی برای نشستن seat

? بیابان desert
? دسر dessert

⚫️ به جز except
⚫️ پذیرفتن accept

? مردن die
? رنگ کردن dye

⚪️ تاثیر گذاشتن affect
⚪️ اثر effect

⚫️ اجازه گرفته allowed
⚫️ با صدای بلند aloud

? محراب altar
? تغییر کردن، دادن alter

? برهنه bare
? تحمل کردن bear

⚪️ نامطبوع coarse
⚪️ دوره course

?کشمش (مویز) currant
? کنونی current

⚫️ شورا council
⚫️ مشورت counsel

⚪️ دوگانه dual
⚪️ جنگ تن به تن duel

⚫️ مکیدن suck
⚫️ جوراب socks

? خودنمایی flaunt
? تمسخر flout

?رسماً formally
? سابق formerly

⚪️آرام quiet
⚪️ کامل quite

? شل loose
? از دست دادن lose

⚫️ بادبان sail
⚫️ فروش/حراج sale

⚪️ دوختن sew
⚪️ بذرپاشی sow

? درد pain
? جام pane

?آرامش peace
? تکه piece

⚫️ شخصی personal
⚫️ کارکنان personnel

?سوختن burn
? متولد شدن born

? ساکن و بدون حرکت stationary
? نوشت افزار stationery

⚫️ کمر waist
⚫️ تلف کردن waste

? مکمل همدیگر بودن complement
? تعریف کردن از کسی compliment

? عزیز و گرامی dear
? گوزن deer

⚪️ لنگر گاه pier
⚪️ همتا peer
⚪️ گلابی pear

? آبجو beer
? تحمل کردن bear

? مواظبت و مراقبت care
? شغل و پیشه career

⚫️ کرایه ماشین fare
⚫️ ترسیدن fear
⚫️ منصفانه fair

امتیاز این مطلب
0
برچسب ها :
Avatar
نویسنده مطلب مهدیه ابوالفتحی

بدون دیدگاه

Call Now Button