پشتیبانی محصولات و رزرو وقت مشاوره با دکتر سروش افشار

پرداخت هزینه ی عصویت در پیامک روزانه

پرداخت هزینه ی عضویت در طرح پیامک روزانه

شماره همراه خود را دوباره وارد کنید و پس از انتخاب مدت عضویت برروی پرداخت کلیک کرده ، پس از پرداخت عضویت شما فعال و پیامک روزانه به شما ارسال خواهد شد.
  • لازم به ذکر است که شماره همراه وارد شده باید با شماره همراه وارد شده در فرم پیش یکسان باشد و پیامک روزانه به شماره همراه وارد شده شما ارسال خواهد شد.
    برروی پرداخت کلیک کرده و پس از پرداخت ، پیامک روزانه درسی و مشاوره ای به شما ارسال خواهد شد.
Call Now Button