پشتیبانی محصولات و رزرو وقت مشاوره با دکتر سروش افشار

آرایه هاى ادبى

آرایه هاى ادبى
آشنایى با چند اصطلاح
مصرع:بیتى که هر ٢مصراع آن قافیه داشته باشد

مقفا:بیتى که تنها یک مصراع آن قافیه داشته با

قالب :شکل خاصى که قافیه به شعر مى بخشد را قالب گوییم که تفاوت در چگونگى قالب هاى شعرى بستگى به چگونگى قافیه ها است

قافیه : کلمات نامکررى که در پایان ابیات قرار دارند اصولاً و یکض یا چندحرف آخر آنها مشترک است یا ممکن است با یکدیگر جناس تام داشته باشند که بازهم قافیه هستند

توجه : حواسمان باشد که قافیه اى که جناس تام دارد (طبق قاعده ى ۶ قافیه ) آن را با ردیف اشتباه نگیریم

توجه : مهم ترین تاثیر قافیه در شعر تکمل وزن است

نکته مهم : در شعر سنتى ،قافیه اجبارى است و ردیف آن اختیارى است

قافیه در شعر نیمایى جایگاه مشخصى ندارد

شعر سنتى قالب هاى مختلفى دارد
قالب شعر نیمایى از کوتاه و بزرگ شدن مصرع ها بوجود مى آید

امتیاز این مطلب
0
برچسب ها :
Avatar
نویسنده مطلب مهدیه ابوالفتحی

بدون دیدگاه

Call Now Button